دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی جانفشانی
مشاهده (جانفشانی) در کمانک، معنی و ترجمه جانفشانی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (جانفشانی) کلمه و عبارات مشابه جانفشانی چیست
لغت نامه ها
1. [ ف َ / ف ِ ] (حامص مرکب ) زحمت سخت . کوشش بسیار. عمر را در خدمت دیگری صرف کردن . (ناظم الاطباء). صفت جانفشان . فدا کردن جان در... فداکاری . عمل آنکه جان را بر سر کاری یا در راه کسی فدا کند :
با او ز خوشی و مهربانی
کردی همه روزه جانفشانی .
نظامی .

معنی ( جانفشانی ) در لغت نامه دهخدا

(فَ یا فِ) (حامص .) جان فدا کردن

معنی ( جانفشانی ) در لغت نامه معین

استفاده در متن
که کردستم در اینجا جانفشانی , attar
جانفشانی این چنین کن گر کنی , attar