دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی جل مرز
مشاهده (جل مرز) در کمانک، معنی و ترجمه جل مرز در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (جل مرز) کلمه و عبارات مشابه جل مرز چیست
لغت نامه ها
1. [ ج ُ م َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان قهاب بخش حومه ٔ شهرستان اصفهان، واقع در 17هزارگزی شمال اصفهان و یکهزارگزی شوسه ٔ اصفهان به یزد. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است . سکنه ٔ آن 94 تن آب آن از زاینده رود و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت است .راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

معنی ( جل مرز ) در لغت نامه دهخدا