دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی جنرال
مشاهده (جنرال) در کمانک، معنی و ترجمه جنرال در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (جنرال) کلمه و عبارات مشابه جنرال چیست
لغت نامه ها
1. [ ج ِ ن ِ ] (انگلیسی، اِ) تلفظ انگلیسی ژنرال . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به ژنرال شود.

معنی ( جنرال ) در لغت نامه دهخدا

(جِ نِ) [ انگ . ] نک ژنرال

معنی ( جنرال ) در لغت نامه معین