دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی جنوجردی
مشاهده (جنوجردی) در کمانک، معنی و ترجمه جنوجردی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (جنوجردی) کلمه و عبارات مشابه جنوجردی چیست
لغت نامه ها
1. [ ج َ ج ِ ] (ص نسبی ) منسوب است به جنوجرد. (انساب سمعانی ). رجوع به جنوجرد شود.

معنی ( جنوجردی ) در لغت نامه دهخدا