دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی جهان نما
مشاهده (جهان نما) در کمانک، معنی و ترجمه جهان نما در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (جهان نما) کلمه و عبارات مشابه جهان نما چیست
لغت نامه ها
1. [ ج َ ن ُ / ن ِ / ن َ ] (نف مرکب ) نماینده ٔ جهان . نمایش دهنده ٔ جهان :
جام جهان نماست ضمیر منیر دوست
اظهاراحتیاج خود آنجا چه حاجتست ؟
حافظ.
زملک تا ملکوتش حجاب بردارند
هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند.
حافظ.
گرت هواست که چون جم به سرّ غیب رسی
به یاد همدم جام جهان نما می باش .
حافظ.
نقشه ٔجغرافیا. کره ٔ جغرافی . نقشه ٔ پنج قطعه ٔ زمین بر روی یک صفحه ٔ بزرگ کاغذ و غیره . اطلس جهان نما. خریطه، نقشه ٔ جغرافیایی .

معنی ( جهان نما ) در لغت نامه دهخدا

1. (ی ) ( ~. نَ یا نُ یا نِ) (اِمر.) نقشة جغرافیا که زمین را به صورت دو نیمکرة شمالی و جنوبی نشان می دهد

معنی ( جهان نما ) در لغت نامه معین

استفاده در متن
جام علومش جهان نمای ضمایر ,
جهان نماید چون گلستان زرنگ علم ,