دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی جهان پیمایی
مشاهده (جهان پیمایی) در کمانک، معنی و ترجمه جهان پیمایی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (جهان پیمایی) کلمه و عبارات مشابه جهان پیمایی چیست
لغت نامه ها
1. [ ج َهام ْ پ َ / پ ِ ] (حامص مرکب ) عمل جهان پیما. سیاحت .

معنی ( جهان پیمایی ) در لغت نامه دهخدا