دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی جوش و خروش
مشاهده (جوش و خروش) در کمانک، معنی و ترجمه جوش و خروش در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (جوش و خروش) کلمه و عبارات مشابه جوش و خروش چیست
لغت نامه ها
1. [ ش ُ خ ُ ] (ترکیب عطفی، اِمرکب ) داد و فریاد و هیاهو برای پیشرفت امری .
غلیان و صدایی که از آن برخیزد :
خمها همه در جوش و خروشند ز مستی
وآن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است .
حافظ.

معنی ( جوش و خروش ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
ز ذرات این همه جوش و خروشست ,
خیره گشتی زان همه جوش و خروش ,