دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حاجی سبزواری
مشاهده (حاجی سبزواری) در کمانک، معنی و ترجمه حاجی سبزواری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حاجی سبزواری) کلمه و عبارات مشابه حاجی سبزواری چیست
لغت نامه ها
1. [ س َ ] (اِخ ) شاعری از مردم سبزوار و بیت ذیل از جمله ٔ اشعار اوست :
فلک بگوشه نشینان ستم کند که محیط
همیشه سیلی امواج برکنار زند.

2. [ س َ ] (اِخ ) رجوع به هادی (حاج ملا....) سبزواری شود.

معنی ( حاجی سبزواری ) در لغت نامه دهخدا