دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حایز
مشاهده (حایز) در کمانک، معنی و ترجمه حایز در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حایز) کلمه و عبارات مشابه حایز چیست
لغت نامه ها
1. [ ی ِ ] (ع ص ) حائز. نعت فاعلی از حیازت . گردآورنده . جامع.
حایز شرائط ؛ واجد شرایط. جامع شرایط لازم . و رجوع به حائز شود.

معنی ( حایز ) در لغت نامه دهخدا

1. (یِ) [ ع . حائز ] (اِفا.) 1 - دربردارنده ، دارا. 2 - گردآورنده ، جامع

معنی ( حایز ) در لغت نامه معین