دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حباجعل
مشاهده (حباجعل) در کمانک، معنی و ترجمه حباجعل در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حباجعل) کلمه و عبارات مشابه حباجعل چیست
لغت نامه ها
1. [ ح َ ج ُ ع َ ] (ع اِ) بازی ایست کودکان عرب را، و آن چنان است که کودک سر خویش برزمین نهد آنگاه بر پشت برگردد. کله معلق . در عراق این بازی را «ابوجعل » (تشبیه به جانور معروف ) گویند.

معنی ( حباجعل ) در لغت نامه دهخدا