دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حثرم
مشاهده (حثرم) در کمانک، معنی و ترجمه حثرم در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حثرم) کلمه و عبارات مشابه حثرم چیست
لغت نامه ها
1. [ ح ِ رِ ] (ع اِ) اِربنه . یا طرف اربنه .
دایره زیر بینی میان لب زبرین .

معنی ( حثرم ) در لغت نامه دهخدا