دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حداگان
مشاهده (حداگان) در کمانک، معنی و ترجمه حداگان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حداگان) کلمه و عبارات مشابه حداگان چیست
لغت نامه ها
1. [ ح َ ] (اِخ )ده کوچکی است از دهستان ایراندگان بخش خاش شهرستان زاهدان در 71 هزارگزی جنوب خاش و 21هزارگزی خاوری شوسه ٔ ایرانشهر به خاش . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).

معنی ( حداگان ) در لغت نامه دهخدا