دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حذف شدن
مشاهده (حذف شدن) در کمانک، معنی و ترجمه حذف شدن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حذف شدن) کلمه و عبارات مشابه حذف شدن چیست
لغت نامه ها
1. [ ح َ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) سقوط کردن . افتادن . افکنده شدن . انداخته شدن .

معنی ( حذف شدن ) در لغت نامه دهخدا