دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حذف مقابلی
مشاهده (حذف مقابلی) در کمانک، معنی و ترجمه حذف مقابلی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حذف مقابلی) کلمه و عبارات مشابه حذف مقابلی چیست
لغت نامه ها
1. [ ح َ ف ِ م ُ ب ِ ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب ) احتباک . نوعی حذف در اصطلاح نحویان است . رجوع به احتباک شود.

معنی ( حذف مقابلی ) در لغت نامه دهخدا