دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حذف کردن
مشاهده (حذف کردن) در کمانک، معنی و ترجمه حذف کردن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حذف کردن) کلمه و عبارات مشابه حذف کردن چیست
لغت نامه ها
1. [ ح َک َ دَ ] (مص مرکب ) افکندن . انداختن . اسقاط. بینداختن . بیفکندن . ساقط کردن .

معنی ( حذف کردن ) در لغت نامه دهخدا