دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حسان بک
مشاهده (حسان بک) در کمانک، معنی و ترجمه حسان بک در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حسان بک) کلمه و عبارات مشابه حسان بک چیست
لغت نامه ها
1. [ ح َس ْ سا ب َ ] (اِخ ) محمد. از شاعران متأخر عثمانی و پسر رجائی زاده سلیمان هادی افندی است . وفات او1152 هَ . ق . بود. (قاموس الاعلام ترکی ).

معنی ( حسان بک ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
جود و احسان بکرد و شد جاوید ,