دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حسین مراغی
مشاهده (حسین مراغی) در کمانک، معنی و ترجمه حسین مراغی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حسین مراغی) کلمه و عبارات مشابه حسین مراغی چیست
لغت نامه ها
1. [ ح ُ س َ ن ِ م َ ] (اِخ ) ابن جعفربن محمد حنفی ابومحمد از عراق به یمن رفت و در آنجا در 389 هَ. ق . درگذشت . او راست : «الحروف السبعه » در رد معتزله و جز آن . (هدیة العارفین ج 1 ص 306) (کشف الظنون ).

معنی ( حسین مراغی ) در لغت نامه دهخدا