دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حصفی
مشاهده (حصفی) در کمانک، معنی و ترجمه حصفی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حصفی) کلمه و عبارات مشابه حصفی چیست
لغت نامه ها
1. [ ح َ ] (ع اِ) نوعی از جرب چشم است . (یادداشت مؤلف ).

معنی ( حصفی ) در لغت نامه دهخدا