دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حصکفی
مشاهده (حصکفی) در کمانک، معنی و ترجمه حصکفی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حصکفی) کلمه و عبارات مشابه حصکفی چیست
لغت نامه ها
1. [ ح َ ک َ ] (ص نسبی ) نسبت است به حصن کیفاء بجای حصن کیفائی . رجوع به حصن کیفا شود. (الانساب سمعانی ).

معنی ( حصکفی ) در لغت نامه دهخدا