دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حصکفی تبریزی
مشاهده (حصکفی تبریزی) در کمانک، معنی و ترجمه حصکفی تبریزی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حصکفی تبریزی) کلمه و عبارات مشابه حصکفی تبریزی چیست
لغت نامه ها
1. [ ح َ ک َ فی ِ ت َ ] (اِخ ) احمدبن یوسف بن حسین عباسی قاضی القضاة. دوازده سال در تبریز بود و به مدرسی جامع عمر در جزیره منصوب گشت و در 894 هَ . ق . درگذشت . او راست : تحفة الفوائد و کشف الدرر. (الاعلام زرکلی ج 1 ص 87).

معنی ( حصکفی تبریزی ) در لغت نامه دهخدا