دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حصکفی حلبی
مشاهده (حصکفی حلبی) در کمانک، معنی و ترجمه حصکفی حلبی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حصکفی حلبی) کلمه و عبارات مشابه حصکفی حلبی چیست
لغت نامه ها
1. [ ح َ ک َ فی ِ ح َ ل َ ] (اِخ ) رجوع به احمدبن محمدبن علی در همین لغت نامه و الاعلام زرکلی ج 1 ص 67 شود.

معنی ( حصکفی حلبی ) در لغت نامه دهخدا