دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حصکفی دمشقی
مشاهده (حصکفی دمشقی) در کمانک، معنی و ترجمه حصکفی دمشقی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حصکفی دمشقی) کلمه و عبارات مشابه حصکفی دمشقی چیست
لغت نامه ها
1. [ ح َ ک َ فی ِ د م َ ] (اِخ ) محمدبن علی بن عبدالرحمان علاءالدین حصکفی الاصل دمشقی . در نزد پدرش و خیرالدین ملی فقه آموخت، پس به قدس آمد و به سال 1067 هَ . ق . بحج شد و بقاهره و دمشق آمد و پنج سال مفتی آنجا بود وهمانجا در 1088 هَ . ق . درگذشت و درباب الصغیر دفن شد. او راست : افاضةالانوار. الدر المختار. الدر المنتقی . (معجم المطبوعات عربی ) (الاعلام زرکلی ج 3 ص 952).

معنی ( حصکفی دمشقی ) در لغت نامه دهخدا