دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حوش و بوش
مشاهده (حوش و بوش) در کمانک، معنی و ترجمه حوش و بوش در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حوش و بوش) کلمه و عبارات مشابه حوش و بوش چیست
لغت نامه ها
1. [ ح َ / حُو ش ُ ب َ / بُو ] (ترکیب عطفی، اِ مرکب، از اتباع ) اطراف و کرّ و فر و شهرت و قدرت : غلامات منتصر بیک صولت حوش و بوش او را چون حروف تهجی از هم بپراکندند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). اموالی بی حد حاصل کرد و او را حوش و بوشی جمع شد. (المضاف الی بدایع الازمان ).

معنی ( حوش و بوش ) در لغت نامه دهخدا