دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خای لای تخن
مشاهده (خای لای تخن) در کمانک، معنی و ترجمه خای لای تخن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خای لای تخن) کلمه و عبارات مشابه خای لای تخن چیست
لغت نامه ها
1. [ ] (اِخ ) نام محلی است بفاصله ٔ 37 هزارگزی جنوب غربی کشک از حکومت درجه ٔ 2 کشک و قره تپه حکومت بادغیسات ولایت هرات، واقع در 62 درجه و 6 دقیقه و 56 ثانیه ٔ طول شرقی و خط 34 درجه و48 دقیقه و 25 ثانیه ٔ عرض شمالی . (از قاموس جغرافیایی افغانستان ج 2).

معنی ( خای لای تخن ) در لغت نامه دهخدا