دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خداوند مرز
مشاهده (خداوند مرز) در کمانک، معنی و ترجمه خداوند مرز در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خداوند مرز) کلمه و عبارات مشابه خداوند مرز چیست
لغت نامه ها
1. [ خ ُ وَ د م َ ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب ) مرزدار. مرزبان . سرحددار. سنوردار :
تو گفتیم باشی خداوند مرز
که این مرز را از تو دیدیم ارز.
فردوسی .

معنی ( خداوند مرز ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
تو گفتیم باشی خداوند مرز ,