دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خذف
مشاهده (خذف) در کمانک، معنی و ترجمه خذف در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خذف) کلمه و عبارات مشابه خذف چیست
لغت نامه ها
1. [ خ َ ] (ع مص ) سنگریزه و خسته خرما و مانند آن انداختن به انگشتان یا بچوب . (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء)(از تاج العروس ) (از آنندراج ). به انگشت سنگ انداختن . (مصادر زوزنی ).
بیوکندن و بینداختن چیزی بسوی کسی .
دریدن .
دروغ گفتن .
سوراخ کردن . (مصادر زوزنی ).

2. [ خ َ ذَ ] (اِ) سفال ریزه . (از قاموس ) (از غیاث اللغة) (آنندراج ).

معنی ( خذف ) در لغت نامه دهخدا