دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خرت
مشاهده (خرت) در کمانک، معنی و ترجمه خرت در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خرت) کلمه و عبارات مشابه خرت چیست
لغت نامه ها
1. [ خ ُ ] (ع اِ) سوفار. سَم ّ. سُم ّ. ته سوزن . سوراخ سوزن . (یادداشت بخط مؤلف ).
سوراخ تیر و سوراخ گوش و مانند اینها. (از ناظم الاطباء) (یادداشت بخط مؤلف ). ج، خُروت، اخرات .(یادداشت بخط مؤلف ).
استخوانی خرد نزدیک سینه که آنرا استخوان خنجری گویند. (ناظم الاطباء).
ج ِ خرته، و آن حلقه ها در سر تنگهای خنور باشد.
(ص ) شتاب رو، منه : ذئب خرت ؛ گرگ شتابرو. کلب خرت ؛ سگ شتابرو. (از منتهی الارب ).

2. [ خ َ ] (ع مص ) سوراخ کردن . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (تاج المصادر بیهقی ) (المصادر زوزنی ).
رفتن بر زمین و راههای آن که مخوف نبود. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).
دلیلی کردن . (تاج المصادر بیهقی ).

3. [ خ ُ رَ ] (ع اِ) ج ِ خُرْتة. رجوع به خرته شود.
4. [خ َ ] (ع اِ) سوراخ سوزن و سوراخ گوش و تیر و مانند آنها. (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). ج، خُروت، اخرات . رجوع به خُرت شود.
استخوانی است خرد نزدیک سینه . (منتهی الارب ). رجوع به خُرت شود.

معنی ( خرت ) در لغت نامه دهخدا

و پرت (خِ تُ پِ) (اِمر.) (عا.) خرده ریز

معنی ( خرت ) در لغت نامه معین

استفاده در متن
تا به قدسهای خدا داخل شدم. آنگاه در آخرت ایشان تأمل کردم. ,
زیرا که‌ البته‌ آخرت‌ هست‌، و امید تو منقطع‌ نخواهد شد. ,
رفتن‌ به‌ خانه‌ ماتم‌ از رفتن‌ به‌ خانه‌ ضیافت‌ بهتر است‌ زیرا که‌ این‌آخرتِ همه‌ مردمان‌ است‌ و زندگان‌ این‌ را در دل‌ خود می‌نهند. ,
که‌ چگونه‌ تو را در راه‌، مقابله‌ کرده‌، همهٔ واماندگان‌ را در عقب‌ تو از مؤخرت‌ قطع‌ نمودند، در حالی‌ که‌ تو ضعیف‌ و وامانده‌ بودی‌ و از خدا نترسیدند. ,
که‌ تو را در بیابان‌ مَنّ را خورانید که‌ پدرانت‌ آن‌ را ندانسته‌ بودند، تا تو را ذلیل‌ سازد و تو را بیازماید و بر تو در آخرت‌ احسان‌ نماید. ,
و (یهود) از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم می‌خواندند پیروی کردند. سلیمان هرگز (دست به سحر نیالود؛ و) کافر نشد؛ ولی شیاطین کفر ورزیدند؛ و به مردم سحر آموختند. و (نیز یهود) از آنچه بر دو فرشته بابل «هاروت» و «ماروت»، نازل شد پیروی کردند. (آن دو، راه سحر کردن را، برای آشنایی با طرز ابطال آن، به مردم یاد می‌دادند. و) به هیچ کس چیزی یاد نمی‌دادند، مگر اینکه از پیش به او می‌گفتند: «ما وسیله آزمایشیم کافر نشو! (و از این تعلیمات، سوء استفاده نکن!)» ولی آنها از آن دو فرشته، مطالبی را می‌آموختند که بتوانند به وسیله آن، میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند؛ ولی هیچ گاه نمی‌توانند بدون اجازه خداوند، به انسانی زیان برسانند. آنها قسمتهایی را فرامی‌گرفتند که به آنان زیان می‌رسانید و نفعی نمی‌داد. و مسلما می‌دانستند هر کسی خریدار این گونه متاع باشد، در آخرت بهره‌ای نخواهد داشت. و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند، اگر می‌دانستند!! ,
و هنگامی که مناسکِ (حج)ِ خود را انجام دادید، خدا را یاد کنید، همانند یادآوری از پدرانتان (آن‌گونه که رسم آن زمان بود) بلکه از آن هم بیشتر! (در این مراسم ، مردم دو گروهند:) بعضی از مردم می‌گویند: «خداوندا! به ما در دنیا، (*نیکی*) عطا کن!» ولی در آخرت، بهره‌ای ندارند. ,
و بعضی می‌گویند: «پروردگارا! به ما در دنیا (*نیکی*) عطا کن! و در آخرت نیز (*نیکی*) مرحمت فرما! و ما را از عذابِ آتش نگاه دار!» ,
از تو، در باره جنگ کردن در ماه حرام، سؤال می‌کنند؛ بگو: «جنگ در آن، (گناهی) بزرگ است؛ ولی جلوگیری از راه خدا (و گرایش مردم به آیین حق) و کفر ورزیدن نسبت به او و هتک احترام مسجد الحرام، و اخراج ساکنان آن، نزد خداوند مهمتر از آن است؛ و ایجاد فتنه، (و محیط نامساعد، که مردم را به کفر، تشویق و از ایمان بازمی‌دارد) حتّی از قتل بالاتر است. و مشرکان، پیوسته با شما می‌جنگند ، تا اگر بتوانند شما را از آیینتان برگردانند؛ ولی کسی که از آیینش برگردد ، و در حال کفر بمیرد، تمام اعمال نیک (گذشته) او، در دنیا و آخرت، برباد می‌رود؛ و آنان اهل دوزخند؛ و همیشه در آن خواهند بود. ,
مقام آخرت بروی حرام است ,
بکوی آخرت چون من درون شو ,
ز بهر آخرت تخمی نکارند ,
ز کار آخرت بودیم غافل ,
ای برادر تو خری من ز تو خرتر بالله ,
فخرت این بس به روزهاکه شدی ,
هیچ شک نیست کز آن فخرترا باشد عار ,