دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خرنج
مشاهده (خرنج) در کمانک، معنی و ترجمه خرنج در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خرنج) کلمه و عبارات مشابه خرنج چیست
لغت نامه ها
1. [ خ َ رِ ] (اِ) خلنج . نوعی گیاه است . (دزی ج 1 ص 367). رجوع به خلنج شود.

معنی ( خرنج ) در لغت نامه دهخدا