دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خطیب حصکفی
مشاهده (خطیب حصکفی) در کمانک، معنی و ترجمه خطیب حصکفی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خطیب حصکفی) کلمه و عبارات مشابه خطیب حصکفی چیست
لغت نامه ها
1. [ خ َ ب ِ ح َ ک َ ] (اِخ ) ابوالفضل معین الدین یحیی بن سلامه . از مشاهیر شاعران و ادباء روزگار خود بود. او در ادب دست داشت و دیوان اشعار و بعض خطب و رسائل او مشهور است و در فقه شافعی نیز دست داشت . در 551 هَ .ق . خطیب و مفتی میافارقین شد و بهمانجا وفات کرد. این ابیات از اوست :
اشکو الی اﷲ من نارین وحدة
فی وجنتیه و اخری منه فی کبدی
و من سقمین سقم قداحل دمی
من الجفون و سقم حل فی جسدی .
(از قاموس الاعلام ج 3).

معنی ( خطیب حصکفی ) در لغت نامه دهخدا