دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خق
مشاهده (خق) در کمانک، معنی و ترجمه خق در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خق) کلمه و عبارات مشابه خق چیست
لغت نامه ها
1. [ خ َق ق ] (ع اِ) شکاف در زمین که کسی اندروی پنهان تواند شد. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد). ج، اَخقاق، خقوق . جج، اَخاقیق .
حوض خشک . (منتهی الارب ).

2. [ خ ُق ق ] (ع اِ) حوض و تالاب پررخنه که آب در آن جمع نگردد و خشک باشد. (ناظم الاطباء).

معنی ( خق ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
مرد ره را نام وننگ از خق نیست ,