دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خند و تند
مشاهده (خند و تند) در کمانک، معنی و ترجمه خند و تند در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خند و تند) کلمه و عبارات مشابه خند و تند چیست
لغت نامه ها
1. [ خ َ دُ ت َ ] (اِ مرکب، از اتباع ) ترت مرت . زیر و زبر. تاخت و تاراج . پراکنده . پریشان .
بزیان آمده، نقصان رسیده . (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) :
از صرصر فنا همه گشتند تار و مار
وز تندباد قهر اجل جمله خند و تند.
شمس فخری .

معنی ( خند و تند ) در لغت نامه دهخدا