دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خواسته کاه
مشاهده (خواسته کاه) در کمانک، معنی و ترجمه خواسته کاه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خواسته کاه) کلمه و عبارات مشابه خواسته کاه چیست
لغت نامه ها
1. [خوا / خا ت َ / ت ِ ] (نف مرکب ) که خواسته کم کند. خواسته کاهنده . کم کننده ٔ خواسته بسبب بخشش :
تو همه سال همی بخشی زَاندازه فزون
آفرین باد بدان دست و دل خواسته کاه .
فرخی .

معنی ( خواسته کاه ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
ملکان خواسته افزایند او خواسته کاه ,
آفرین باد بدان دست و دل خواسته کاه ,