دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خوش جوش
مشاهده (خوش جوش) در کمانک، معنی و ترجمه خوش جوش در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خوش جوش) کلمه و عبارات مشابه خوش جوش چیست
لغت نامه ها
1. [ خوَش ْ / خُش ْ ] (ص مرکب ) سماور یا دیگی که زود بجوش آید.
کنایه از خوش ترکیب .
کنایه از شخصی که زود با دیگران دوست شود.

معنی ( خوش جوش ) در لغت نامه دهخدا