دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خوش خوشک
مشاهده (خوش خوشک) در کمانک، معنی و ترجمه خوش خوشک در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خوش خوشک) کلمه و عبارات مشابه خوش خوشک چیست
لغت نامه ها
1. [ خوَش ْ / خُش ْ خوَ / خ ُ ش َ ] (ق مرکب ) نرم نرمک . آهسته آهسته . کم کمک . رفته رفته . بی شتاب . به آهستگی . به آرامی . خوش خوش . گلچین گلچین . (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی ( خوش خوشک ) در لغت نامه دهخدا

( ~. خُ شَ) (ق مر.) اندک - اندک ، کم کم

معنی ( خوش خوشک ) در لغت نامه معین