دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی داشان
مشاهده (داشان) در کمانک، معنی و ترجمه داشان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (داشان) کلمه و عبارات مشابه داشان چیست
لغت نامه ها
(اِخ ) نام محلی است در نواحی شرقی هرات .

معنی ( داشان ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
که پیداشان تو کردستی ز ذرات ,