دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دباغخانه
مشاهده (دباغخانه) در کمانک، معنی و ترجمه دباغخانه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دباغخانه) کلمه و عبارات مشابه دباغخانه چیست
لغت نامه ها
1. [ دَب ْ با ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) مدبغة. جایی که پوست و امثال آن پیرایند. (آنندراج ). آنجا که پوست آش نهند. آنجا که پوست دباغت کنند و بپیرایند.
امثال :
گذر پوست به دباغخانه است . یا: آخر گذر پوست به دباغان است . نظیر: گرو در دست گازر است . یا: گذر رسن بر چنبرست . (امثال و حکم دهخدا).
اداره ٔ دباغی .
مجموع دباغان شهری .

2. [ دَب ْ با ن َ ] (اِخ ) نام محلتی به تهران .
نام تکیه ای به محله ٔ دباغخانه ٔ تهران .

معنی ( دباغخانه ) در لغت نامه دهخدا