دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دبیرانه
مشاهده (دبیرانه) در کمانک، معنی و ترجمه دبیرانه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دبیرانه) کلمه و عبارات مشابه دبیرانه چیست
لغت نامه ها
1. [ دَ ن َ / ن ِ ] (ص نسبی، ق ) دبیروار. همچون دبیران . بسان منشیان . به هیأت کاتبان :
چون دو انگشت دبیرانه کند فصل بهار
به دوات بسدین اندر شبگیر پگاه .
منوچهری .

معنی ( دبیرانه ) در لغت نامه دهخدا