دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دبیرخانه
مشاهده (دبیرخانه) در کمانک، معنی و ترجمه دبیرخانه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دبیرخانه) کلمه و عبارات مشابه دبیرخانه چیست
لغت نامه ها
1. [ دَ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) دارالانشاء. دفتری که دبیران و نویسندگان اداره ای آن جا به کارهای نویسندگی پردازند.
دبیرخانه ٔ حزب ؛ محل اجتماع نویسندگان حزب . دفتر حزب .

معنی ( دبیرخانه ) در لغت نامه دهخدا

1. ( ~. نِ) (اِمر.) بخشی از اداره که وظیفة وارد یا صادر کردن نامه ها را دارد

معنی ( دبیرخانه ) در لغت نامه معین