دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دثینی
مشاهده (دثینی) در کمانک، معنی و ترجمه دثینی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دثینی) کلمه و عبارات مشابه دثینی چیست
لغت نامه ها
1. [ دَ نی ی ] (ص نسبی ) منسوبست به دثینه که جاییست در یمن . (الانساب سمعانی ).

معنی ( دثینی ) در لغت نامه دهخدا