دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دخترخانه
مشاهده (دخترخانه) در کمانک، معنی و ترجمه دخترخانه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دخترخانه) کلمه و عبارات مشابه دخترخانه چیست
لغت نامه ها
1. [ دُ ت َ رِ ن َ / ن ِ ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب ) دختر شوی ناکرده ٔ مقیم خانه . دختر که در خانه ٔ پدر زندگی کند و هنوز شوی ناکرده باشد.
2. [ دُ ت َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) خانه ٔ دختران . زناخانه . جنده خانه . (ناظم الاطباء). نجیب خانه . کنایه از فاحشه خانه است . خیرخانه .

معنی ( دخترخانه ) در لغت نامه دهخدا