دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی درنگ شدن
مشاهده (درنگ شدن) در کمانک، معنی و ترجمه درنگ شدن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (درنگ شدن) کلمه و عبارات مشابه درنگ شدن چیست
لغت نامه ها
1. [ د رَ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) تأخیر و توقف شدن .
زمان گرفتن . طول کشیدن . وقت صرف شدن . اًبطاء. (المصادر زوزنی ) :
بشد گیو با آن سواران جنگ
سه روز اندر این تاختن شد درنگ .
فردوسی .
دو هفته شد اندر سخنْشان درنگ
بدان تا نباشد به بیداد جنگ .
فردوسی .
سه روز اندر آن شاه را شد درنگ
بدان تا نباشد به بیداد جنگ .
فردوسی .
سه روز اندر آن کارها شد درنگ
برفتند با زیج هندی به چنگ .
فردوسی .
دو روز اندر آن کارها شد درنگ
همی بود بهرام با می به چنگ .
فردوسی .

معنی ( درنگ شدن ) در لغت نامه دهخدا