دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دروغ نما
مشاهده (دروغ نما) در کمانک، معنی و ترجمه دروغ نما در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دروغ نما) کلمه و عبارات مشابه دروغ نما چیست
لغت نامه ها
1. [ دُ ن ُ / ن ِ / ن َ ] (نف مرکب ) دروغ نماینده . که همانند دروغ جلوه کند. که ناراست جلوه کند. که به دروغ شبیه و مانند بود.
(اِ مرکب ) نام اسبابی است علمی یافتن دروغ را. دروغیاب . رجوع به دروغیاب شود.

معنی ( دروغ نما ) در لغت نامه دهخدا