دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دریای بزرگ
مشاهده (دریای بزرگ) در کمانک، معنی و ترجمه دریای بزرگ در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دریای بزرگ) کلمه و عبارات مشابه دریای بزرگ چیست
لغت نامه ها
1. [ دَرْ ی ِ ب ُ زُ ] (اِخ ) یا دریای فلسطین، و آن دریای عظیمی است که فیمابین آسیا واروپا و افریقا واقع است و بدین لحاظ دریای متوسط خوانده می شود. طولش از مشرق تا مغرب 2 هزار میل و عرضش از 400 تا 800 میل می باشد. (از قاموس کتاب مقدس ). مدیترانه . دریای روم . بحر ابیض : قوت جاذبه ٔ آن آب را به خود کشد و بعضی از زمین خشک نشود... قوم عرب آن را بحر محیط خوانند و اهل عجم دریای بزرگ و گروه یونان دریای اقیانوس گویند. (نزهة القلوب ).

معنی ( دریای بزرگ ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
و آن دریای بزرگ و وسیعالاطراف نیز که در آن حشرات از حدّ شماره زیاده‌اند و حیوانات خرد و بزرگ. ,