دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دری وری
مشاهده (دری وری) در کمانک، معنی و ترجمه دری وری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دری وری) کلمه و عبارات مشابه دری وری چیست
لغت نامه ها
1. [ دَ وَ ] (اِ مرکب، از اتباع ) حرف یاوه و مفت و مزخرف و بی ربط. (فرهنگ لغات عامیانه ). هذیان . چرند و پرند. سخن بیهوده . لاطائل . (یادداشت مرحوم دهخدا). سخن بی سروته .
دری وری گفتن ؛ پرت و پلا گفتن . ول گفتن . پرت گفتن . مغالطه کردن . جواب ناموافق با سؤال دادن .

معنی ( دری وری ) در لغت نامه دهخدا