دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دشت پیمایی
مشاهده (دشت پیمایی) در کمانک، معنی و ترجمه دشت پیمایی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دشت پیمایی) کلمه و عبارات مشابه دشت پیمایی چیست
لغت نامه ها
1. [ دَ پ َ / پ ِ ] (حامص مرکب ) عمل دشت پیما. صحرانوردی . و رجوع به دشت پیما شود.

معنی ( دشت پیمایی ) در لغت نامه دهخدا