دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دشنام شنیدن
مشاهده (دشنام شنیدن) در کمانک، معنی و ترجمه دشنام شنیدن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دشنام شنیدن) کلمه و عبارات مشابه دشنام شنیدن چیست
لغت نامه ها
1. [ دُ ش َ / ش ِ دَ ] (مص مرکب ) ناسزا شنیدن . برشمرده شدن . فحش خوردن .

معنی ( دشنام شنیدن ) در لغت نامه دهخدا