دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دیاربکری
مشاهده (دیاربکری) در کمانک، معنی و ترجمه دیاربکری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دیاربکری) کلمه و عبارات مشابه دیاربکری چیست
لغت نامه ها
[ ب َ / رِ ب َ ] (ص نسبی ) منسوب به دیار بکر.

معنی ( دیاربکری ) در لغت نامه دهخدا