دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دیرخانه
مشاهده (دیرخانه) در کمانک، معنی و ترجمه دیرخانه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دیرخانه) کلمه و عبارات مشابه دیرخانه چیست
لغت نامه ها
1. [دَ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) کلیسا و کنشت . (آنندراج ).

معنی ( دیرخانه ) در لغت نامه دهخدا