دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دیر بولس
مشاهده (دیر بولس) در کمانک، معنی و ترجمه دیر بولس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دیر بولس) کلمه و عبارات مشابه دیر بولس چیست
لغت نامه ها
1. [ دَ رِ ب َ ل ِ ] (اِخ ) در نواحی رمله واقع است و فضل بن اسماعیل بن صالح بن عبداﷲ علی بن عباس در آن فرودآمد و در باره ٔ آن شعری سرود. (از معجم البلدان ).
2. [ دَ رِ ب َ ل ِ ] (اِخ ) بنا بگفته ٔ ابوالفرج این دیر در خارج شهر دمشق در نواحی بنی حنیفه در ناحیه ٔ غوطه واقع است . (از معجم البلدان ).

معنی ( دیر بولس ) در لغت نامه دهخدا