دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ذئب
مشاهده (ذئب) در کمانک، معنی و ترجمه ذئب در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ذئب) کلمه و عبارات مشابه ذئب چیست
لغت نامه ها
1. (ذ) [ ع . ] (اِ.) 1 - گرگ . 2 - از صورت های فلکیِ جنوبی . ج . ذئاب ، ذؤبان

معنی ( ذئب ) در لغت نامه معین